image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รังวัดชี้แนวเขตและกันทางพิพาท

กุมภาพันธ์ 4, 2566 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินบ้าน
ทุ่งแล้ง ม.1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรังวัดชี้เเนวเขตและกันทางพิพาท โดยคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ และยินยอมให้รังวัดกันทางกว้าง
ฝ่ายละ 2 เมตร เป็นทางเข้า - ออก แปลงที่ดิน