image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

กุมภาพันธ์ 6, 2566 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่สุริน จำนวน 25 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน