image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มีนาคม 16, 2566 | ภาพข่าว

       เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน) นำโดย นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมติรับทราบ และพิจารณาเห็นชอบ ตามที่เสนอ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด