image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน) ได้ออกให้บริการตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/2564

มกราคม 26, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน) ได้ออกให้บริการตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านกฎหมาย (การโอนสิทธิ มรดกสิทธิ) ด้านการจัดที่ดิน ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และด้านการขอสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ โดยได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน