image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป

พฤษภาคม 17, 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2561, 2562, 2563 ณ ต.แม่ลาน้อย ต. ท่าผาปุ้ม อ. แม่ลาน้อย และ ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน