image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการจัดที่ดินแทนที่ (รายแปลงเลขที่ 23,24,61 ระวางที่ 4546II8672)

มกราคม 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด