image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดที่ดินแทนที่ (แปลงเลขที่ 17 กลุ่มที่ 65)

มิถุนายน 15, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ