image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูที่ดินจังหวัดแม่ฮ่งสอน เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่กรณีถึงแก่ความตาย ที่ดินแปลงเลขที่ 50 ระวางที่ 4647i3836

มีนาคม 18, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์