image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรกฎาคม 6, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด