image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ๋องสอน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบในการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านการช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิงหาคม 3, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด