image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 10, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

        โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 69 จังหวัด

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    1.งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป

    2.งานประชุม คปอ. คปจ. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

    3.การนำผลการสอบสวนสิทธิเสนอ คปอ. คปจ. เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์

    4.งานบุคคลและพัฒนาบุคคล

    5.งานประสานงานราชการ

    6.งานยานพาหนะและสถานที่

    7.งานจัดเก็บรักษาควบคุมรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนรับ-จ่าย ลงทะเบียนคุมวัสดุ คุรุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัด

     8.งานประชาสัมพันธ์

     9.งานจัดเก็บและควบคุมสารบบที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน

    10.ควบคุมและรับผิดชอบการจัดทำ ฐานข้อมูลประจำจังหวัดทั้งระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ ตลอดจนระบบสารสนเทศ

    11.ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณการดำเนินงาน ตลอดจนรวบรวมและจัดทำรายงานของ ส.ป.ก.จังหวัด

2.กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร

    1.การนิเทศ

    2.การประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั้งในและนอกการเกษตร

    3.การสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูป ที่ดิน ผู้นำเกษตรกรรายบุคคล ยุวเกษตรกร เกษตรกรอนาคต ปราชญ์เกษตร ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร วิสหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

    4.ประสานงานการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

    5.การวิเคราะห์โครงการและสินเชื่อแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร

    6.ติดตาม ประเมิณผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน

    7.ร่วมดำเนินการประเมิณราคามูลค่าสินทรัพย์เพื่อใช้เป้นหลักประกันเงินกู้ จากสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ 8.ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

    9.ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทฯ

    10.ร่วมดำเนินการระงับข้อพิพาทนอกศาล

    11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มกฎหมาย

    1.การจัดซื้อที่ดินเอกชน

    2.การนำที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

    3.การสอบสวนสิทธิและเจรจากกระจายสิทธิ

    4.การนำบัญชีคัดเลือกมาจัดเกาตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

    5.การติดตามการเข้าทำประโยขน์ในที่ดิน และเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

    6.การเจรจา ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

    7.การสอบสวนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

    8.การสอบสวนสิทธิ การขออนุยาตทำนิติกรรม จำหน่าย หรือ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

     9.การขอใช้และการคุ้มครองสิทธิใน ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

    10.การคุ้มครองสิทธิในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    11.การขอเปลี่ยนแปลงการถือครองสิทธิการเช่า เช่าซื้อ

    12.การขอใช้ที่ดินเกินกว่ากฎหมายกำหนด

    13.ร่วมพิจารณาคำร้องขอลดหย่อน ยกเว้น ขยายเวลา ค่าเช่า-ค่าเช่าซื้อ ร่วมตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ

    14.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมและสัญญา

    15.ประสานงานคดี และดำเนินงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

    16.ดำเนินการยื่นคำขอออกและคำขอ รับเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดจน กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     17.ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

    18.ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

    19.ร่วมดำเนินการระงับข้อพิพาทนอกศาล

    20.ประสานงานการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

    21.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มงานช่างและแผนที่

    1.การดำเนินการรังวัดแปลงถือครองและรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน และกำหนดเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปทีดิน

    2.จัดทำหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

    3.การสำรวจขอบเขต และกำหนดเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน

    4.การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อตรวจพิสูจน์กรณีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตในที่ดิน

    5.จัดทำระวางแผนที่และภาพถ่ายทาง อากาศ แสดงรูปร่างขอบเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน รายละเอียดแปลงที่ดินทั้งที่มีการรังวัดและการจำแนกข้อมูลพื้นที่

    6.ควบคุม กำกับดูแล การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหบักฐานแผนที่

    7.ประสานงานการออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินของรัฐ

    8.การบันทึกรายละเอียดที่ดิน ทั้งในรูปข้อมูลแปลงที่ดินและแผนที่ (Digital Map)

    9.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

    10.ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นพื้นฐาน

    11.สำรวจความต้องการและสำรวจออกแบบงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

    12.ดำเนินการการรังวัดแก้ไขรูปแปลงตลอดจนกรณีพิพาท

    13.ดำเนินการรังวัดตามการขอใช้ ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน

    14.การระวังเขตร่วมประสานงานการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 15.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

    1.งานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตลอดจนการรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    2.จัดเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ สินเชื่อหรือเงินกู้ยืม ตลอดจนเงินอื่น ๆ ทีต้องเรียกเก็บคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดิน

    3.งานจัดซื้อ-จัดจ้าง-จ้างเหมา

    4.จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขทะเบียนผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ตลอดจนทะเบียนเพื่อการจัดเก็บผลประโยชน์อื่น ๆ   

    5.ติดตามและเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระจากเกษตรกร

    6.รับพิจารณาคำร้องขอผ่อนผัน ขอลด ของดเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ และเงินกู้ยืม

    7.จัดทำสถิติการจัดเก็บเงินผลประโยชน์ต่าง

    8.ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ รวมทั้งให้การบริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนารายได้รวมทั้งติดตามประเมินผล

    9.ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    10.ประสานงานและร่วมดำเนินการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ

    11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด