image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 10, 2563 | หน้าเว็บ

" องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน " 


                        จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
                         ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
                         พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
                         สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด