ส.ป.ก.ลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 19 รูป บนถนนสายวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี2566 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ.2566 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ วุฒิสภา กลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีการออกโฉนดที่ดินของวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss