image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางปรารถนา ชัยญานะ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพิมพ์ อุดมสม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอมรรัตน์ เพิ่มบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนวพร จาริชา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพิงควัสกานต์ พิพิธภัณฑ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวพรพรรณ สีลาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุวรินท์ โอภาสธนารัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรพีพรรณ จันต๊ะพิงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวเพ็ญนภา มาทะการณ์

นิติกรชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)

นายดนัย ทะน้อย

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเกษมศักดิ์ สีรักสา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายวัฒนา ครอบครอง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายอำพล คำพิคำ

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

พนักงานราชการ

นางสุรีย์พร สายวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายจุมพล ใจฝั้น

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายชัชวาลย์ พานเหล็ก

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางวริยาภรณ์ บุญธิลาพร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธีรพงษ์ เขียวหน่อเมือง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

พนักงานกองทุน

นางสาววรัญญา ศรีศฤงฆาร

นักวิชาการเงินบัญชี

นายณชรต เสาร์ภาษี

นักวิชาการเงินบัญชี