image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”

พันธกิจ
1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด