image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสุภาวดี ระโยธี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกฤติยาณี ทองชา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจินตนาพร ชูกันหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์ชัย ชื่นบาน

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงศ์ พันธ์ประคุณ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวแก้วใจ จอมทอง

แม่บ้าน

นายประสิทธิศักดิ์ โคตรภักดี

คนงาน

นายจีระอนันต์ โพนยาง

พนักงานขับรถยนต์

นางสุชาดา เป้าพิมพ์

คนงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวชนิตา แสนบุตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสุพรรณี ธรรมวิสุทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวประภาศิณี บูโฮม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายอรรถวร ผาณิบุศย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวณิชาภา สุวรรณภาพ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายพิฆนะ ชุมวิริยะสุขกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีลัย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนาตยา สีหาบัณฑิต

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวบุษบา ระติเดช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรา หินวิเศษ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชุญาภาน์ อินทะโสม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางเบญญาภา วันชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นางปัทมาวดี ศรีวิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกิ่งกมล สนวา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุภาพร สุทธิประภา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจิรวรรณ วริยศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรณี โสศรีภา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชนิกานต์ อินทร์น้อย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายสุขสันต์ คงเจริญ

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผ.อกลุ่ม)

นายทองศูนย์ ฉ่ำมณี

นิติกรชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีแก้ว

นิติกรชำนาญการ

นายศุภชัย นาถาดทอง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนาพร งิ้วงาม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกันตพงศ์ สุวรรณไพบูลย์

นิติกรชำนาญการ

นายนพภูมิ พงศ์ธำรงศักดิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเสมา พวงช่อ

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายสมชาย เบ้าสุวรรณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายวันเฉลิม เรียมบุบผา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายเสนีย์ นามราช

พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา โฉมมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณภัทร ภู่อยู่

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายวิษณุ ภระมรทัต

นายช่างสำรวจชำนาญงาน