image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

ประวัติความเป็นมา


          เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 ดำเนินการในพื้นที่ป่าสำราญ ตำบลบ้านค้อ ตำบลโนนท่อน และตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 30,156 ไร่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2521
            ปัจจุบันได้รับมอบที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,187,769 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชนบ้านห้วยเตย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 1,182 ไร่ พื้นที่กองทุนที่ดินบ้านกุดหว้า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 304 ไร่ และได้รับพระราชทานที่ดินภูมิทาน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 84 ไร่


           สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น) ตั้งอยู่ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-466245

ป้ายกำกับ
ล่าสุด