image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม 5, 2563 | หน้าเว็บ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

  1. นางสมควร        เกตุแก้ว
  2. นางพรพิมล       รักษาพราหมณ์
  3. นางวิภาภรณ์     ทิพยานนท์
  4. นางพรทิพย์       อุ้ยตา
  5. นางสาววัฒนา   พลาลพ
  6. นางสาวธารทิพย์   ไทรหอมหวล
  7. นางสาวอุษานันท์  คล้ายชัง