image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ

นางสาวใบพร สว่างอารมณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภัสสร สุขก้อง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวนรีรัตน์ ปานรุ่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ท่าสัญจร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ