image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (กค (กวจ) 0405.2/ว 1052 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กค (กวจ) 0405.2/ว 965 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (กค (กวจ) 0405.2/ว 164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ