image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

ธันวาคม 5, 2563 | หน้าเว็บ


          เมื่อปีงบประมาณ 2529 ส.ป.ก.ได้ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เป็นกรณีพิเศษ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 3

         ในปีงบประมาณ 2533 สำนักงาน ก.พ. ได้มีมติกำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้เพิ่มอัตรากำลังของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นทั้งหมด 4 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 7 (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

         ในปีงบประมาณ 2553 ส.ป.ก.ได้ปรับโครงสร้างอัตรากำลัง มีอัตรากำลังเพิ่ม 1 อัตรา ปัจจุบันอัตรากำลังของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในตั้งอต่อีตจนถึงปัจจุบัน

  1. นางสมควร เกตุแก้ว
  2. นางพรพิมล รักษาพราหมณ์ 3
  3. นางวิภาภรณ์ ทิพยานนท์
  4. นางพรทิพย์ อุ้ยตา
  5. นางสาววัฒนา พลาลพ
  6. นางสาวธารทิพย์ ไทรหอมหวล