image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กุมภาพันธ์ 21, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์