image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

มกราคม 9, 2566 | ผลการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด