image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายชำนาญ บุญประเสริฐ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมนัญชยา อย่างเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หน.ฝ่าย)

นางสาวเมญาดา วงศ์สาฟู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเกษรินทร์ สุจินดา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวจุฑาทิพย์ เทพบุญ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางพรรณทิพา ถาวร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวจุฑาทิพย์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวรสคำ ดำดิบ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาววันทนา ใจอินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นายกิตติภพ นามจริง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเกษรินร์ อัคนิตถิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพรพิมล วงค์เสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจริญญา คำพิคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายสงกรานต์ ไชยชนะบรรหารญ์

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นายณัฐพล มาประเสริฐ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนภัสสร์ ฟ้าสะท้อน

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสิรินดา วรรณก้อน

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายพลวัต ชาตะวิทยากูล

นายช่างสำรวจอาวุโส ผอ.กลุ่มงานช่างฯ

นายสมบัติ ดิษฐปัญญา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายราชพฤกษ์ บุตรดี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายอิทธิพล ธิพึง

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

พนักงานราชการ

นางสาวยลดา เจริญสุข

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

พนักงานกองทุน

นางพลับพลึง พุ่มแย้ม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน