image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 8, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) จัดตั้งขี้นตามมาตราที่ 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2518 ซี่งบัญญัติว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขี้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตปฏิรูปที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 ในท้องที่2 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 41 ซี่งมีผลให้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ขี้น และเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อมาได้มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอต่างๆ อีก คือ อำเภอจอมทอง , เวียงแหง , อมก๋อย, แม่แจ่ม, ฝาง, แม่อาย, ไชยปราการ, แม่วาง, สันกำแพง, ดอยหล่อ, แม่ออน สันทราย แม่ริม ดอยเต่า และอำเภอฮอด