image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 8, 2563 | หน้าเว็บ

                                             วิสัยทัศน์ 

                " องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน " 


                                                         พันธกิจ 
                                     จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
                                     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
                                     พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
                                     สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม