image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 8, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) 
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด 
2. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสวนสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นดังนี้ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม 
- ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร 
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) 
- ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
- งานยานพาหนะและสถานที่ 
- บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์ 
- งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี การตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ) 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ - งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้ 
- ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล้กทรอนิกส์ (Govemment Fiscal Management Information System :GFMIS) 
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุม้ติ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 
- ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด 
- งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
- งานจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 
- การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน 
- จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน 
- ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน 
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) 
- งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
- วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
- งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน 
- งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
- วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตาม 
กลุ่มกฎหมาย 
- ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน 
- ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท 
- งานสอบสวนสิทธิ 
- ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ 
- ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอหมาย 
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 
- ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 
- ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
- สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิแกละจัดทำเอกสารสิทธิ 
- รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) 
- สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย 
- ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น 
- สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย