image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 8, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

            1. นายสุรศักดิ์ วนชยางค์กูล พ.ศ. 2519 – 2520 

            2. นายวีระ อุบลชลเขตต์ พ.ศ. 2520 – 2521 

            3. นายเสมอ กลิ่นเกลา พ.ศ. 2521 – 2523 

            4. นายอารี อิงควณิช พ.ศ. 2523 – 2528 

            5. นายสมบูรณ์ แขวงโสภา พ.ศ. 2528 – 2529 

            6. นายสุรศักดิ์ วนชยางค์กูล พ.ศ. 2529 – 2531 

            7. นายจำลอง จันทร์อินทร์ พ.ศ. 2531 – 2533 

            8. นายสุรศักดิ์ วนชยางกูล พ.ศ. 2533 – 2546 

            9. นายวรชัย อุทัยรัตน์ พ.ศ. 2546 – 2551 

           10. นายทรงพล สุวัณณทัพพะ พ.ศ. 2551 – 2554 

           11. นายวรชัย อุทัยรัตน์ พ.ศ. 2554 – 2555 

           12. นายบุญสม ทองบุญอยู่ พ.ศ. 2555 – 2556 

           13. นางเปรมภัสสรณ์ แก้วมณีนพโชติ (รษก.) พ.ศ. 2556 – 2557 

           14. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร พ.ศ. 2557 – 2557 

           15. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล พ.ศ. 2557 – 2558 

           16. นายไพน้อย แซ่เตียว พ.ศ. 2559 – 2560

17. นายวิริยะ แก้วคง พ.ศ. 2560-2561

18. ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน