image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 16, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน  สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด