image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 16, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ความว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด