image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพัทธนันท์ แดงศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิษณุ แตงกลิ่น

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายชัยธวัช นารอด

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายสุจินต์ อ่อนละมุล

คนงานดูแลสวน

นางสาวชุลีพร พุ่มพวง

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์บริการประชาชน)

นางสาวกาญจนา สาแช

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางฐิติมา มั่นคง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาววราภรณ์ เอ็งประยูร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสุชาดา วิงประโคน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี คำสนอง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายอำนาจ เส็งขำ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุธัญญา เขม้นเขตกิจ

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นางสาวเนตรสุริยา สวยทรัพย์

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสุมาลี แก้วสวรรค์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวจิณตญามาศ พรหมสำเภา

พนักงานกองทุน

กลุ่มกฎหมาย

นายคฑายุทธ์ เทพจินดา

นิติการชำนาญการ

นางสาวมุกรินทร์ อ่ำทิพย์

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายวศิน แสงเนียม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายกล้าหาญ พินทิสืบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายพิพัฒน์ พินทอง

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน