image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 16, 2563 | เกี่ยวกับเรา

 

นางสาววิไลวรรณ  เกตุแก้ว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท


ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

 1. นายเสมอ สีตลพฤกษ์ พ.ศ. 2521 – 2526
 2. นายสนิท นวลแสง พ.ศ. 2526 – 2530
 3. นายอารี อิงคะวณิช พ.ศ. 2530 – 2532
 4. ม.ร.ว.วรชัย ศุขสวัสดิ พ.ศ. 2532 – 2535
 5. นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ พ.ศ. 2535 – 2536
 6. นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ พ.ศ. 2535 – 2536
 7. นายณรงค์ ไวนิทรา พ.ศ. 2536 – 2537
 8. นายปรีชา อบสุวรรณ พ.ศ. 2537 – 2538
 9. นายประสิทธิ์ แก้ววิกย์กรรม พ.ศ. 2538 – 2538
 10. นายพิมลเมธ คำพิภาค พ.ศ. 2538 – 2540
 11. นายกิตติ จักษุรักษ์ พ.ศ. 2540 – 2544
 12. นายโอภาษ กะปุกนาก พ.ศ. 2544 – 2549
 13. นายอนันต์ สุริยกานต์ พ.ศ. 2549 – 2552
 14. นายเสรี ถวิลอนุสรณ์ พ.ศ. 2552 – 2553
 15. นายบุญชัย ทองวิเศษสุข พ.ศ. 2553 – 2555
 16. นางสาววรรณพร ดอกจำปา พ.ศ. 2556 – 2557
 17. นางสาวกรุณา นิยมไทย พ.ศ. 2557 – 2560
 18. นายเกรียงศักดิ์ ภู่เกตุ พ.ศ. 2560 - 2561
 19. นายศิโรจน์  ไมตรีจิต  พ.ศ. 2561 - 2563
 20. นางสาววิไลวรรณ  เกตุแก้ว พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด