การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวไร่พื้นเมืองแบบมีส่วนร่วม กรณี เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้

มิถุนายน 24, 2561 | งานวิจัย/นวัตกรรม

เอกสารวิจัยเลขที่ 247/2560 นักวิจัย : อาทิตยา พองพรหม และคณะ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด