การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

มีนาคม 23, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

ส.ป.ก. จัดประชุมประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กทม. และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานฯ และคณะทำงานฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาอุทธรณ์ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. จังหวัด และ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดระดับองค์การของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายรอบ 6 เดือน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ด้านที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด Function KPI ของ ส.ป.ก.

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน

1) จำนวนเกษตรกที่ได้รับการจัดที่ดิน ผลการดำเนินงาน สามารถจัดที่ไปแล้วจำนวน 14,000 ราย

2) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบที่ดินที่ปฏิบัติตามระเบียบของ ส.ป.ก. ในเบื้องต้น ดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย 2,224,500 ไร่

ด้านที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

1) การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) : ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตการจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการออกแบบระบบแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนอบรมทดสอบการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ (Prototype Program) ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และแก้ไขโปรแกรมตามข้อเสนอการใช้งาน

2) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ส.ป.ก. ได้จัดส่ง Template 1 ชื่อชุดข้อมูล และ Template 2 ที่ใช้ในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ให้ สสช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3) ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่ง ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนได้ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ e-Service (GAP) และกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล API เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Biz portal/DE ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยคาดว่าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดขององค์การดังกล่าวในการประเมินรอบ 6 เดือน ของ ส.ป.ก. จะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นสูง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประสานข้อมูล : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด