การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ระดมทีม! ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบฯ 66 ครั้งที่ 2/66

มีนาคม 22, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ระดมทีม! ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบฯ 66 ครั้งที่ 2/66

๐ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

๐ ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญอันประกอบด้วย

๐ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักบริหารกลาง (สบก.)

๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

๐ ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

๐ ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 (สบก.)

๐ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

๐ ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)

๐ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สวผ.)

๐ ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สวผ.)

๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่าน App. Zoom Meetings

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานฯ

ภาพ / ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด