การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2566

มิถุนายน 6, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2566

   6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและผู้แทน จากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meetings ในการนี้ ได้ร่วมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ ส.ป.ก. (ไตรมาสที่ 1 และ 2) ของ ปี 2566, ผลจากการศึกษาการดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และการสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566 ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการของ ส.ป.ก. 1 เรื่อง อีกด้วย

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด