การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการใน “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566”

มิถุนายน 6, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการใน “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิด “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ และมีนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการจัดงาน

สำหรับกิจกรรม นิทรรศการภายในงาน ประกอบด้วย

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

- นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาและแสดงผลงานขององค์กรชาวนา

- นิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- นิทรรศการโครงการสำคัญของกรมการข้าว และหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน

- กิจกรรมการสาธิต ชิม ชม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าอื่น ๆ

ในการนี้ ส.ป.ก. โดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักบริหารกลาง (สบก.) กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ ได้ร่วมออกแบบและร่วมจัดนิทรรศการ ส.ป.ก. ในงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ ส.ป.ก. ตลอดจนให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ จัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่เกิดจากการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ

ภายในวันเดียวกัน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากข้าว แก่ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาร่วมงานอีกด้วย และในอนาคต สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (องค์การมหาชน) จะเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดให้เกษตรกรต่อไป โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด