การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดิน

พฤษภาคม 27, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดิน

    วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจาริน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดินโดยมี เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุรชัย ยุทธชนะ และผู้บริหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ พร้อมด้วยนายวิทยา โชคเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น

    ในการการประชุมได้ทบทวนปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการจัดทำแผนงานและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดิน รวมถึง กระบวนการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆภายใต้การบูรณาการ MOU ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฎิรูปที่ดิน สร้างโอกาสสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด