การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ระดมทีม! ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบฯ 66 ครั้งที่ 3/66

พฤษภาคม 26, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

- วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

- ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญอันประกอบด้วย

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักบริหารกลาง (สบก.)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

- ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

- ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 (สบก.)

- ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)

- ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)

- ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สวผ.)

- ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สวผ.)

- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ผู้แทน สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่าน App. Zoom Meetings

- นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานฯ

ภาพ / ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด