การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตทุเรียนและข้าว

พฤษภาคม 26, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตทุเรียนและข้าว โดยมี ผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

     การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการของ GAP และ Carbon Footprint

     โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจำเป็นต้องหารือร่วมกัน ทั้งส่วนกลางและ จ. ศรีสะเกษ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกทุเรียนดังกล่าว ในกิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ได้เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด