การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566

มีนาคม 22, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566

     ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสักนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ วันที่ 22 มีนาคม 2566

โดยมีเรื่องพิจารณา

     - กำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

     - พิจารณาร่างข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ส.ป.ก.

     - พิจารณามอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ส.ป.ก. เป็นผู้แทนในคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ส.ป.ก. จำนวน 1 ราย

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด