การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รองเลขาฯ ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือ ตาม 12 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flaghip) ของ ส.ป.ก. เรื่อง การนำดินขุดส่วนเกินในการก่อสร้างของ ส.ป.ก. ไปจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบฯ

ธันวาคม 1, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมหารือ ตาม 12 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flaghip) เรื่อง การนำดินขุดส่วนเกินในการก่อสร้างของ ส.ป.ก. ไปจำหน่ายฯ

     1 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมหารือ ตาม 12 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flaghip) ของ ส.ป.ก. ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) เรื่อง การนำดินขุดส่วนเกินในการก่อสร้างของ ส.ป.ก. ไปจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบฯ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ส.ป.ก. มีนโยบายขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและเผชิญกับประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 หรือองค์กรดิจิทัล ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Public Sector Management Quality Award 4.0) ซึ่งเน้นส่วนราชการให้ทำงานแบบบูรณาการ มีการสร้างนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่กำหนดให้ระบบราชการเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน รวมไปถึงการคิดค้น พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด และการสร้างความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เป็นระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด