การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ชี้แจงทำความเข้าใจร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก. กฟก. และ ธกส.

พฤศจิกายน 30, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ชี้แจงทำความเข้าใจร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก. กฟก. และ ธกส.

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำจัดการปฏิรูปที่ดิน ได้มอบหมาย นายภูริปัญญา เกิดศรี ผู้อำนวยการกลุ่มแก้ไขปัญหาที่ดิน พร้อมด้วย นายศิลา ละเภท ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมาย และคณะเจ้าหน้าที่ โดยมี นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

     ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร ประมาณ 60 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้สิน และต้องการให้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งประสบปัญหามีหนี้ค้างชำระกับ ธกส. โดยให้สิทธินำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มาเป็นประกันหนี้กับ กฟก. ได้

     โดยการชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการหารือในรายละเอียดของเนื้อหาร่าง MOU ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและข้อเสนอให้ศึกษาปัญหาหนี้ของสมาชิกกับสหกรณ์เพิ่มเติมด้วย โดยกลุ่มเกษตรได้รับทราบและเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการโดยละเอียดแล้วจึงเดินทางกลับ

ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด