การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวนเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในเขตปฏิรูปที่ดิน

พฤศจิกายน 29, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

     29 พฤศจิกายน 2565 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวนเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในเขตปฏิรูปที่ดิน" และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็น “ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน” โดยมี นายวิทยา คำภูแสน ผอ.กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ภาคีความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ทั้ง 66 จังหวัด เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 175 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้ได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องและสมดุลกับบริบทภูมิสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งเป็นพื้นที่ของการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน หรือการประกอบการวนเกษตรในระดับครัวเรือน ชุมชน เครือข่าย ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและมูลค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้ อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป
    ส.ป.ก. มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาและจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ รวมถึงการบริหารทรัพยากร อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
    ทั้งนี้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า และยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้ ส.ป.ก. กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของเนื้อที่ที่ได้รับ และกรณีพื้นที่ติดกับป่าไม้ให้ปลูกเป็นแนวกันชน เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ส.ป.ก. จึงได้จัดตั้ง ครูต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ อันจะส่งผลให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง มีความมั่นคงด้านอาหาร และรายได้ ตลอดจนระบบนิเวศเกษตรในแปลงของเกษตรกรและสภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกด้วย
    
ข่าว : ภาคีนัย กลิ่นกุล
ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล, สมเกียรติ ดีมั่น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด