การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ประชุมชี้แจงข้อมูลรายแปลงพื้นที่เป้าหมายที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป

สิงหาคม 5, 2560 | กิจกรรม ส.ป.ก.

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมปอง  อินทร์ทอง เลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขัอมูลรายแปลงพื้นที่เป้าหมายที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตแหน่งบริเวณที่คัดค้านและจัดทำแผนที่ส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านให้มีความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
     การประชุมครั้งนี้ มี ผู้บริหาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัด ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย กาฬสินธุิ์ ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธ์ ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร