การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนงาน แผนงาน งบประมาณ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สิงหาคม 5, 2560 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนงาน แผนงาน งบประมาณ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายบพิตร  อมราภิบาล หัวหน้าผู้ตรวจราชการส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนงาน แผนงาน งบประมาณ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายฉลอง  มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แผนงาน งบประมาณ และให้ ส.ป.ก.จังหวัด ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ๔๓ ราย ส่วนจังหวัด ๗๗ ราย จาก ๓๑ จังหวัด ผู้นำเกษตรกร ๑๕ ราย จาก ๑๒ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ