การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

พฤษภาคม 22, 2566 | กิจกรรมส่วนกลาง

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

   22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ภายใต้สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความสุจริต ซื่อตรง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นองค์กรคุณธรรม ตามหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา" ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายและกำหนด "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน "เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน" ต่อไป พร้อมทั้งได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการประกาศเจตนารมณ์สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โถงมุกกลาง ชั้นที่ 2 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด