การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เขต 17 รอบที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย

มีนาคม 22, 2566 | กิจกรรมส่วนกลาง

    วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. สุโขทัย
    โดยผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สุโขทัย พบว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด

    เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยนายอนุสรณ์ มีบุญ ประธานกลุ่มและสมาชิกให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมเลี้ยงด้วงมะพร้าว จิ้งหรีดไข่ และข้าวอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและด้วงมะพร้าวเพื่อการส่งออกสามารถสร้างรายได้เพิ่มหลังว่างเว้นจากการทำนา เพราะในพื้นที่ทำนาได้เพียงปีละครั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ
    ปัจจุบัน ส.ป.ก.สุโขทัย และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงจนทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานการส่งออกและมีตลาดรองรับการส่งออกไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นที่ต้องการสูง อีกทั้งมีโปรตีนสูงสำหรับการบริโภค และล่าสุดจังหวัดสุโขทัยได้ขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและด้วงมะพร้าวเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดด้วย ทำให้เป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีผู้นำกลุ่มที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ลองผิดลองถูกจนประสบสำเร็จ
    ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำสำหรับการวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยคำนึงถึงการตลาดเป็นสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ packaging รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าหากเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในอนาคต

ป้ายกำกับ
ล่าสุด