การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการฯ ปีงบฯ 66 รอบ 1 เขต 7 จังหวัดยะลา

มีนาคม 22, 2566 | กิจกรรมส่วนกลาง

        วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสมภพ  ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการติดตามงานตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา โดยมี นายสมบัติ  กลางวัง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
        โดยผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ยะลา สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงผลการเบิก - จ่าย งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด ขณะเดียวกัน ส.ป.ก.ยะลา ยังขาดอัตรากำลังด้านนิติกร ซึ่งได้ขอให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาอัตรากำลังดังกล่าว และขอสนับสนับสนุนอาคารสารระบบและห้องประชุม เนื่องจาก ส.ป.ก.ยะลา ไม่มีห้องประชุมมาเป็นเวลานาน จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาคารสารระบบและห้องประชุม ให้กับ ส.ป.ก.ยะลา 
         ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินเอกชน บ้านบาซาตาแป ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) พบมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันสูง ทำให้เกิดการชะล้างกัดเซาะหน้าดินผิวถนน คันสระเก็บน้ำ ส่งผลให้ที่ดินที่จัดสรรให้เกษตรกรบางรายเกิดความเสียหาย ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จึงขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         ทั้งนี้ นายสมภพ  ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ได้รับฟังผลการดำเนินงานและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่ ส.ป.ก.ยะลา ได้รายงาน โดยมอบแนวทางการแก้ไขและมอบขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว : จีรวัฒน์  บุญศรี กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานงาน : สมเกียรติ ดีมั่น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด