การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมติดตามงานขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

พฤศจิกายน 30, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมติดตามงานขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ เป็นประธานการประชุมติดตามงานขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน/งานเวนคืนในท้องที่จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศ ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นายนฤพนธ์ นาคแก้ว ภัคภัทรจาริณ นิติกรชำนาญการ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เกิดความคล่องตัว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย

ข่าว/ภาพ : กลุ่มตรวจและประสานราชการ

ประสานข้อมูล : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด